Choose the page language

عشق به موسیقی
Love of Music

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

نیکرام از کودکی عاشق موسیقی و آواز خواندن بود و متوجه شده بود که خواندن به او آرامش می دهد و او را به جایی می برد که احساس خوبی نسبت به خودش و بقیه دارد. تا بحال، بیش از ۳۰ آهنگ ضبط کرده است و در هر کانال موسیقی که از او استقبال می کند به اشتراک می گذارد تا هموطنان و هم زبانهای او لذ ت ببرند از شنیدن این آهنگها... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

Nikram has loved singing since he was a child, and he found that singing calmed him down and took him to a place where he felt good about himself and others. So far, he has recorded more than 30 songs and shares them on any music channel that welcomes him so that his compatriots and Persian speakers can enjoy them. He has produced numerous CDs and given them as gifts to people, and has many followers around the world who love his voice, songs and music.

... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

فستیوال چند فرهنگی تاونزویل (Townsville Multicultural Festival) و کوکابارای (Kookaburra) خندان
Townsville Multicultural Fest and the Giant Laughing Kookaburra

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

فستیوال چند فرهنگی تاونزویل (Townsville Multicultural Festival) بیست و پنج ساله شد ولی بخاطر محدودیت‌های ویروس کرونا به کاروان شادی (Carnival of Joy) تبدیل شد و به چهارده نقطه مختلف تاونزویل سفر کرد و مردم را به شور و شوق و دیدن سه مجسمه ساخته شده از تندیس غول پیکر کوالا (Koala)، کانگورو (Kangaroo) و کوکابارای (Kookaburra) خندان که از حیوانات بومی استرالیا هستند، دعوت کرد. 
این فستیوال معمولا
... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

The Townsville Cultural Festival has been running for twenty-five years. Due to Covid-19, it has been transformed into a Carnival of Joy that is travelling to at least 14 parts of Townsville, inviting people to enjoy sculptures of three iconic Australian animals: a Koala, a Kangaroo and a Giant Laughing Kookaburra. This festival is usually held at a venue, such as a university... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

عشق به شعر
Passion for Poetry

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

  . اوداستان خودش را در مورد کم بینایی وعشق به شعر می گوید

 . برای یادگیری زبان انگلیسی وخواندن اشعار اگلیسی به کالج رفته و تا  ۴رتبه بالا میرود و موفق به ترجمه اشعار  شکسپیر می شود. 

انها را با دوستان در میان گذاشته و رویش می دهد و ارتباط بر قرار می کند. read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

Mehdi was born premature and has impaired vision. Mehdi loves poetry, in particular Shakespeare's poetry. He decided to learn English in order to enjoy and translate these poems into Persian. He enrolled in TAFE English courses and has made it to Level 4 qualifications. As a result, he has succeeded in translating Shakespeare's poems.

Mehdi sends the translated poems to his friends for editing and feedback. Then he calls his friends to have a chat about the meaning of the poem.... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

پیانیست با شوق وذوق
A Pianist with Passion

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

اوبا پشت کاری فارغالتحصیل در رشته روانشناسی بشد و مشغول به کار شد. باران از طفولیت عاشق موسیقی بود. موسیقی به او احساسی فراتر از صحنه ها میداد. باران با کا ر و کوشش یک پیانیست ماهرشد. read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

In this episode, Baran speaks of her love for music and the way it elevates her soul. She worked hard to complete her degree in Psychology and got a job with Lifeline. Alongside her professional work, Baran continues to pursue music and has become an accomplished pianist. read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

غذای روح
Soup for the Soul

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

  بهمن و خانواده اش به مرکز بهایی یرینبول نقل مکان کردند تا سرپرست این مرکز باشد. او همچنین مسئول

آشپزخانه بود که در آنجا نیز داوطلبانی را برای خرید مواد غذایی، تهیه، آشپزی، پزیرایی و تمیز کردن آموزش و نظارت می کرد. او نزدیک به ۱۰ سال مدیریت این مرکز را به عهده داشت. او همچنین سایر مدارس تابستانی و مدارس زمستانی را در ایالت های دیگر کمک کرد. read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

Bahman and his family moved to Yerrinbool Bahai Centre to be the caretaker of the centre. He was also in charge of the kitchen where he also trained and supervised volunteers, including people with disabilities, to shop, prepare, cook, serve, clean. He managed the centre for nearly 10 years. He also ran other summer schools and winter schools in other... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

خدمات بینایی دولت استرالیا و برنامه های تلی لینک (Telelink programs)
Vision Australia Services - Telelink

Fereshteh Hooshmand
Fereshteh Hooshmand

 در این مصاحبه روش دسترسی و استفاده از برنامه های تلی لینک (Telelink programs)  واهداف آن مورد بررسی قرار میگیرد و اینکه چگونه افراد نابینا و یا افرادی که ضعف بینایی دارند می توانند با استفاده ازبرنامه های تلی لینک به دانش ویا مهارتهایشان اضافه کنند.  ... read moreGo to page where you can play the interview and read more about it

In this interview, the way Telelink is accessed and used is explained especially by people who have no vision or low vision, in order to increase their knowledge or improve their skills. read moreGo to page where you can play the interview and read more about it