Choose the page language
به مصاحبه هایی با مردم استرالیا از فرهنگها و زبانهای متفاوت که با داشتن معلولیت زندگی خوبی هم دارند، گوش فرا دهید. معلولین و مهمانهای دیگر، داستان زندگی خود را به اشتراک میگذارند، و در باره وجود فعالیتها، منابع مناسب و مکانهای قابل دسترسی در سراسر استرالیا که به معلولین خوش آمد میگویند، گفتگو نموده و نصایحی ارائه میدهند