Pagbuo ng Kapakanan
Building Wellbeing

Jenelyn Terkildsen
Jenelyn Terkildsen

Ang kuwentong ito ay naglalarawan ng katapangan at puno ng pag - asa na kung saan naipapakita ang katapangan na makamit na mapabuti ang  kalusugan, matutuo ng bagong kasanayan at magkaroon ng tiwala sa sarili.

Ang kuwento ay naglalarawan ng kahalagahan ng pag aksis ng mga serbisyong pangkalusugan kagaya ng Physiotherapy na kung saan nakakapapapabuti sa emosyonal na aspeto ng buhay at napapaunlad ang kasanayan sa larangan ng pagkakaibigan.  read more

This story shows the importance of courage and hope in order to build up our wellbeing by improving our health, learning new skills and gaining self-confidence.

The story highlights the significance of accessing local health services such as Physiotherapy that can in turn help to improve one's emotional wellbeing and develop the social skills to attain friendship.  read more

Zumba: Mula Fitness hanggang Pagkakaibigan
Zumba: From Fitness to Friendship

Jenelyn Terkildsen
Jenelyn Terkildsen

Ang ating kuwento ay tungkol sa patuloy na pamumuhay ng matiwasay na may kapansanan. Ito ay kuwento ng patuloy na pagharap sa mga hamon ng buhay na kung saan ang kapansanan ay hinde naging balakid upang maipagpapatuloy ang mga gawain at aktibidad sa loob at labas ng bahay.

Ang pagsali niya sa Zumba Class ay naging dahilan sa pagkakaroon nya ng maraming kaibigan at pagsali ng iba pang mga aktibidad na nakapag papasigla sa kanya at nakakapagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay.  Ito ay... read more

Our story is about living well with disabilities. The story is about facing the challenges in life wherein disability is not a hindrance to living well inside and outside the home.

In Zumba class, our storyteller was able to develop friendships and learnt more about other activities that are available within the community. Since the start of Zumba class, our storyteller's life has been transformed. This interview highlights the importance of having friends and people to talk to, in... read more

Ang mga Pakinabang ng Paghahardin
The Benefits of Gardening

Jenelyn Terkildsen
Jenelyn Terkildsen

Ang ating kuwento ay tungkol sa kagandahang dulot ng paghahardin. Ang paghahardin ay naging tulay tungo sa pagkakaroon ng maramaing kaibigan at pagiging aktibo sa mga lokal na aktibidad sa pamayanan.

Ang kapansanan ng ating storyteller ay hinde naging hadlang sa kanyang pagiging matulungin sa kapwa. Naipapakita sa ating kuwneto na ang pagtulong sa kapwa ay may maraming paraan. read more

This story is about the benefits of gardening. For our storyteller, the hobby of gardening is the bridge to friendship and being active in various community activities.

Our storyteller's disability is not a hindrance to continue helping other people. Their story shows that helping others can be done in many ways.  read more

May Lakas sa Paghingi ng Suporta
There’s Strength in Seeking Support

Jenelyn Terkildsen
Jenelyn Terkildsen

Ang kuwentong  ito ay magbibigay ng inpormasyon sa ating Filipinong komunidad ang buhay - paglalakbay ng ating storyteller upang malagpasan ang hamon habang tumatanggap ng sari-saring kagamutan. Ang kuwentong ito ay magpapakita ng kabaitan, pagpapakumbaba, respeto at pag-aaruga.  Ang pagbabahagi sa kapwa ay isang gawain na kung saan naramdaman ng ating storyteller and respeto at pagpapahalaga na naggaling sa iba. Ang kuwento ay maglalarawan din ng kahalagahan ng pag tanggap ng tulong mula sa... read more

 The story will inform the Filipino community of the life journey of our storyteller and how our storyteller  overcome challenges while receiving various medical treatments. This story shows the virtues of kindness, humility, respect and care. The act of sharing and caring for others makes our storyteller feel being valued and respected. The story will also demonstrate the importance of reaching out and seeking help from doctors, counsellors and cancer council to continue living well with... read more