Choose the page language

Tâm đã đưa kinh nghiệm của cô trong thực hành truyền thông, bao gồm phát thanh podcast, thu âm các cuộc phỏng vấn và các đọan radio, vào chương trình Speak My Language (Nói Ngôn Ngữ Của Tôi). Sự quan tâm của cô về, và vận động cho tính đa dạng văn hoá được thể hiện rõ trong công việc của cô đại diện cho những cộng đồng di dân trong truyền thông Úc. Cô đã thích thú với việc sử dụng khả năng chuyên môn về truyền thông cùng kỹ năng song ngữ của mình để tạo ra các chương trình podcast cho loạt chương trình này về việc bao gồm người khuyết tật trong các cộng đồng đa dạng.

Interviews by Le Tam Tu