Choose the page language

Hà Đỗ từ Việt Nam chuyển đến Sydney vào năm 2017. Cô có kiến thức chuyên ngành giáo dục và 15 năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ. Với khả năng song ngữ và sự kết nối với cộng đồng người Việt, Hà rất mong muốn được truyền tải những câu chuyện về cộng đồng người khuyết tật trong chương trình Speak My Language.

Interviews by Ha Do